Аттилла

Аттила — Википедия

Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиет ндег е бай да к не жанрларды б р . 1 а арманды эпос деп те аталады. Батырлы жырлар халы м р н т тас б р д у р н жан-жа ты амти отырып, сол тарихи кезе дег батырларды сырт ы жаулар а арсы ерл к к рес н, ел ш ндег леум. айшылы тар мен тартыстарды бейнелеп беред . Б ра онда тарихи о и алар т збег м рде бол ан алпында емес, жырды к ркемд к шеш м не лайы ты р лед . 2 Бас кей пкерд ж р с-т рысына, зге елге ерл к сапар а шы уына ж не з ел н жаудан азат ету не байланысты о и алар б р а арманны ма ына топталып, соны бейнес н ашу а ызмет етед . Эпос жел с белг л б р тарихи д у рге табан т реп, соны к рсет п отыр анымен, о ан к б не т рл заманны о и аларын б р а арман а тел п жырлап беру т н. Батырлы жырларды осы згешел г не байланысты ылыми ортада к птен бер т рл т жырымдар орын алып келед . Ресейл к зерттеуш лер (Б. А. Рыбаков, Р. С. Липец, т. б. ) ж не кейб р аза алымдары ( лкей Мар лан, уелбек о ыратбаев, т. б. ) эпосты жырларда ы тарихи о и алар мен тарихи т л алар а с йене отырып, жыр мен тарихты жа ынды ын т лге тиек етсе, енд б р топ алымдар (В. Я. Пропп, Б. Н. Путилов, т. б. ) эпосты на ты тарихи о и алар а атысы жанама т рде ана к р нед деген п к рд ал а тартады. Со ы кездер , эпосты жырларда тарихты да, к ркемд к шарттылы ты да белг л б р д режеде орын алатынын, б л екеу н нем б рге д птел п отыратынын нег здеген зерттеулер жары а шы ты (В. П. Аникин, В. М. Гацак, Р. Берд баев, Ш. Ыбраев, т. б. ). алай бол анда да, Батырлы жырлар — е алдымен к ркем шы арма. Ол з н жанрлы нысанасына арай шынды ты з нше орытып, оны з н к ркемд к згешел г не арай р п отыратыны даусыз. Эпосты жырлар адамзат о амыны тарихи даму рд стер мен б рге жасап келед . Осыдан болса керек, эпосты жырларды кейде тарихи кезе дерге арай топтастыру орын алып келе жатыр. Эпосты жырларды штей саралап, жанрлы белг с не, шы у д у р не арай топтастырып отыру ылымны жеткен де гей н танытады ж не м ндай жина таушылы сипаты бар ой-п к рлер б рын-со ды ж рг з лген зден стерд н тижес не с йенед . аза эпосын пайда бол ан д у р не арай топтастыру лг с н Шо ан У лиханов, Г. Н. Потанин, В. Радлов, . Диваев, Ахмет Байт рсын лы зерттеулер н т ж рибес не с йен п Мар лан сын ан болатын. Ол эпосты бес сала а б лсе, кей ннен о ыратбаев эпосты он сала а б лед . Мы да ан жылды тарихы бар аза эпосыны шы у д у р н, жанрлы т рлер н шк к птеген ерекшел ктер не арай топтастыру о ай с емес. Батырлы жырларын пайда болу кезе дер не арай р ш топ а жина тау а болады: 1) “Е к не заман ы эпос”, “ертег л к эпос”, “архаикалы эпос”, “к не эпос”, “мемлекетке дей нг эпос” дейт н атаулар ылымда ал аш ы кезе дег эпосты жырларды атау ш н олданылып ж р. Б ларды атарына “Ергене он”, 3) Жа а д у р эпосы (тарихи жырлар, 1916 жыл ы лт-азатты к тер л ске байланысты жырлар, “Еспенбет”, “ теген”, “Нар ыз”, т. б. ). Батырлы жырлар байыр ы к не эпосты жал асы рет нде дами отырып, о амды арым- атынасты , саяси- леум. жа дайларды згеру не, б рын ы жекелеген рулар мен тайпаларды б рт ндеп халы болып рала бастауына с йкес алыптасты. Осы ан байланысты б рын ы мифт к т с н ктерд ргетасы с г лд . айшылы , к рес идеясыны т п азы ы болып б рын ы кездег дей дию-пер лер емес, енд адамдар д ниес ндег (бас а д ндег , т лдег , мемлекеттег ) айшылы тар та ырыбы алынды. Мифт к д у рден бер алыптасып келе жат ан батыр а а арманды д у рде жеке отбасы, й- ш , алы ды ш н к реске шы у сек лд рекеттер жетк л кс з ед . Енд оны ерл г б рт ндеп халы ты бостанды ы, елд б рл г , к пт т лег мен м ддес ш н ызмет ету керек болды. М ны б р байыр ы миф пен к не эпосты жанрлы белг лер н згерт п, м лдем жа а жанрды — Батырлы жырларды алыптасуына жа дай жасады. Дегенмен, байыр ы к не эпосты д ст р нег з нде пайда бол ан Б. ж. б р атар архаикалы белг лер н са тап та алды. Соларды б р — батырды болаша жарын здеп шы уы ж не осы сапарда кейб р иыншылы тарды же у . М селен, “ обыланды”, “Алпамыс” жырларында ы батырды ал аш ы жоры тары осымен байланысты. Алайда, б л жоры ты м н б ршама б се деп, жырды т п азы ы батырды ел -ж ртын азат етуге аттан ан сапарларына ауыс ан. Мысалы, “ обыланды” жырында ы рт а — батыр а ат та дап, болаша та андай иынды боларын алдын ала болжап отыратын к реген адам. арлы а обыландымен б рдей д режеде ерл к к рсет п, батырлардан асып т спесе, кем т спейд . йтсе де, йелерк (матриархат) д у р мен байланысты орын ал ан белсенд йел а армандарды ызмет кей нг Батырлы жырларда б ршама шектелген. йелдер отбасы, й- ш н ана к рк болып ал ан. олына ару алып, ерлермен б рге ж рет н, болмаса а а- н лер н йленд р п, оларды орнына з кек алатын йел а армандар м нда жо а т н. Батырларды с- рекет н, ж р с-т рысын, т л асын с релеп, л айтып к рсету батырлы жырларда ма ызды орын алады. Атты с йлеу , би к таулар мен амал- ор андардан шып ту , ысыл анда батыр а а ыл-ке ес бер п, иынды тан т аруы сия ты байыр ы т с н ктерге т н белг лер Батырлы жырларда лкен орын алады. Алайда б л да б рт ндеп шынды а, реалды м рге жа ындай баста ан. Батырды же лмейт нд г ж не о ан за ым келмейт нд г де — эпикалы д ст р. а арманны л п-т р лу , “атса мылты тпейд , шапса ылыш кеспейд ” сия ты ажалсызды , батыр а деген шекс з идеалды т с н к, рине, жалпы мифтерден бастау алатын “м дени лк а арман” (Е. М. Мелетинский термин ) ымымен т рк ндес. Фольклорды зге жанрларына ара анда, Батырлы жырларды к терер ж г ана рлым лкен. Халы тарихында орын ал ан, не орын алу а ти с о и алар мейл нше жина талып, р р лен п суреттелумен б рге, оларды ел-ж рт, мемлекет та дырында ы шешуш м н не де к л б л нед . Елд б р кт рген, немесе ынтыма ын ыдырат ан о и алар саяси- леум. т п-тамырымен б рге ашылып к рсет лед . Осыны б р н бел ортасында халы ты а сары ау ан, с ре мада тал ан, м раттас а арманы ж ред . Оны с- рекет нде ара басыны амынан мейл нше жо ары елд к, халы ты м дде ашан да б р нш кезекте т рады. Сонды тан болар, жырларда ы лкенд -к ш л о и аларды б р де сол а арманны с- рекет мен т с н г ар ылы т збектел п т п жатады. Сол ар ылы халы с ж з нде тарихи о и алар мен о амды - леум. жа дайлар а з к з арасын б лд ред . С йт п, а арманды эпос тарихта ы о и аларды халы ты т р ыдан бейнеленген, оны халы санасында ы к ркем т лмен баяндал ан шеж рес ызмет н ат арады. Батырлы жырларды асырлар бойы алыптас ан к ркемд к д ст р бар. Оны жыр рылымынан да, о и аларды орналасу рет нен де, кей пкерд бастан-ая ат ар ан с ндег б ры ай тектест ктен де к рем з. аза а арманды эпосыны р айсысын жалпылама белг лер не арай жина тар болса , е алдымен, оларды сюжетт к рылымында ы састы тарды инвариант ( айталанатын мотивт жалпы тобы мен рет т рт б ) т р нде т мендег ше ж ктеуге болады. Батыр а т н балалы ша ж не кей пкерд йлену (батырлар а лайы далы ): 1) суреттеу, орта (тайпа, ата-ана, ел-ж рт) туралы с з; 2) кей пкерд ажайып жаратылысы; 4) ал аш ы ерл к; 6) алы ды пен сын а т су, белдесу (немесе к йеу ж г ттер арасында ы б секе); 7) же с ж не кей пкерд алы ды ымен оралуы. Батырлар а т н ерл ктер: 2) жоры а аттану; 4) жекпе-жек ж не кей пкерд же с ; 5) же спен елге оралу. 1) алы ды туралы немесе ту ан-туысты т т ын а т скен ( орлы к рген ) ж н нде хабар (т с к ру, белг бер лу ); 2) д шпанны , б секелест немесе лды кей пкерд алы ды ына йленуд ниет ету ; 3) алы ды пен жасырын кездесу немесе алы ды ыны тойына б тен адамны кейп нде келу; 4) кей пкерд к рес (жарыс) ст нде танылуы; 5) ту ан жерге оралу, б секелестерд , лдарды жазалау; Б л ж ктелуден бай алатын жа дай — б р атар батырлы жырларда осы ш сюжетт б р де б р-б р мен осы июлас ан рет т рт б мен толы к р нет нд г . М селен, “ обыланды”, “Алпамыс”, “ арабек” жырларында осы ш сюжет т тас амтылады. Ал ата ты М рын жырау жырла ан “ ырымны ыры батыры” сия ты жыр т збег нег з нен ж не сюжеттерден т рады. “Дотан”, “ бы л”, “ ламерген”, “Жоямерген”, т. б. к не эпостар, жо арыда айт анымыздай, йлену, й- ш н ор ау о и аларына рылатынды тан, олар сюжетт т рег не топталады. Ек не одан да к п сюжеттерд к ру (контаминация) Батырлы жырларды алыптасуы ш н айры ша ызмет ат ар ан. К птеген эпостарда рб р жеке сюжет з алдына дербес жырланатынды ын да, б р жырда б р-б р мен жал асып, т тас баяндалатынын да бай аймыз. Оны ст не, жеке сюжетт ке ст к (мекенд к) бойынша рылымы б рдей болып шы ады: батырды мекен — жау ел — батырды мекен . Жау ел нде аза таппа ан батыр зге елде д ниеге, мал а, патшалы а ызы пай айтып келед . Батырлы жырларды о и асына жыршы мен жырау да, ты даушы к пш л к те бол ан шынды деп арайды. Эпосты о и асы “Бая ы заманда”, “Б рын ы ткен заманда”, “Но айлы заманында” деп к рсет лед . Б л батырлар м р с рген айры ша б р д у р, ты даушылар мерз м не самайтын, елд б рл г мен берекес мол кезе деп т с нд р лед . М не, осындай д у рде м р с р п, “ шкенге мас, жегенге то ” ж р п жат ан елд тынышты ын б затын жаулар алма , ындыс немесе ызылбас болады. Жыр о и асына оз ау салатын да, батырды йден шы ып, жоры а аттануына себепш болатын да — осы алыпты м рд б зылуы. Батыр — б зыл ан жа дайды алпына келт руш т л а. Ол жауды же п, д летт л кт ас а татып, ал аш ы мамыражай д у рд айта орнатады. О и а з н бастал ан жер нде ая талады. Жай ана емес, тоймен ая талады. Себеб , халы ымында жаманды ты жа сылы , жауызды ты айырымдылы , зорлы ты д лд к же у—батырды ерл г мен болатын с. Ол кезе — айры ша а арманды д у р, батырлар заманы. Той — сол жа сылы атаулыны же с мейрамы. аза ты Батырлы жырларына нег з бол ан ек т рл эпикалы ( а арманды ) д у р бар: 1) 2) но айлы д у р . Жеке рулар д у р жыр т збег не (циклына) енбейт н дара т р ан эпосты жыр а т н р ондай жыр к б не жо арыда к рсет лген инвариантты ш сюжет н де амтиды. Батырларды жоры ын б рнеше рет айталау, о и асын м рбаянды жолмен ру ар ылы м ндай эпос з суреттеп отыр ан д у рд мейл нше мол бейнелейд . М селен, “ обыланды”, “Алпамыс” жырларында сюжеттерд толы ты ын былай ой анда леум. орта, жа дай, ел т рш л г , б ршама на тылы баяндалады. Ал но айлы д у р аза эпосыны т збект топтама жыр лг лер нде к р н с беред . Б лар а а арманны д ниеге келу н, балалы ша ын, йлену тарихын толы баяндау т н емес. Б р жырдан кей н б р жыр т збектел п, айта- айта б р збен, б ры ай м рбаянды жолмен баяндалып отырса ш пыстыратын айталаушылы а кел п со тыр ан болар ед . “ ырымны ыры батыры” сия ты орасан зор т збект жырды жырла ан ата ты М рын жырау б л згешел кт те тере т с нген. Сонды тан да, ол р батыр а т н жеке сюжеттерд (к б не ж не сюжеттер) штей барынша ширы тыра отырып, б рер о и а болса да, олар а б регейл к асиет дарытып жырла ан. Батырлы жырларды рылымына атысты осындай ерекшел ктер оларды мезг л мен мекенд к ж не т збект к сипатымен ты ыз байланысты. Батырлы жырларды ле рылысы, нег з нен, табан астында ле жолдарын суырып салып айтуда, с ресе, имыл- оз алысты, т рл динамикалы о и аларды баяндауда ойна ы, о тайлы, ерк н к с луге м мк нд к берет н жет -сег з буынды жыр лшем . аза хал ыны Батырлы жырлары туралы ал аш зерттеулер жазып, жары а шы ар ан алымдар У лиханов, Радлов, Потанин, ерезин, Диваев, Т. , Беляев, И. Мелиоранский, Г.

Батырлар жыры — Уикипедия

Саблуков, Н. Н. Ильминский, Ж. Шайхисламов , т. б. болды youtubemusic.club/p/narisovannye-na-stene-chasy. болды. Олар жалпы эпосты жырларды ерекшел ктер , оны ш нде “Ед ге”, “То тамыс”, т. б. эпостар туралы ал аш ы ылыми п к рлер айтты. “Алпамыс”, “ обыланды”, “Ер Тар ын”, “ озы К рпеш—Баян с лу” эпостарын азан, Уфа алаларынан жары а шы арды. Б ларды зден стер н лихан Б кейханов, Байт рсынов, Халил Досм хамедов жал астырды. “Ер Тар ын”, “ обыланды”, “Ед ге”, “Батыр Бекет”, “Ер Сайын” жырлары ал аш рет осы алымдарды е бектер нде талданды. XX асырда С кен Сейфуллин, М хтар уезов, С бит М анов, Мар лан, . Ж малиев, Е. Ысмайлов, Б. Кенжебаев, М л к абдуллин, Н. С. Смирнова, т. б. алымдар аза эпосыны халы ты сипаты, идеясы, к ркемд г туралы зерттеулер жазып, аз р к пш л кке таралып кеткен батырлы жырларды жариялады. 1950—1960 жылдары т ыш рет эпосты ыл. м т н н жариялау ж мысы ж зеге асты, с йт п “ озы К рпеш — Баян с лу” (1959), “ амбар батыр” (1959), “Алпамыс батыр” (1961), “ ыз Ж бек” (1963) жырларыны академиялы басылымдары жары к рд . Осы кезе дерде батырлы жырларды т рег нде идеологиялы айтыстар да рб д . 20 -ды 60-жылдарынан бастап аза батырлы жырларын жа а ырынан зерттеуге о ыратбаев, Берд баев, Т. Сыды ов, С. Садырбаев, . Сыдиы ов, С. ас абасов, О. Н рма амбетов, Ш. Ыбыраев, т. б. алымдар лкен лес осты. Оларды е бектер нде Батырлы жырларды жанрлы ерекшел ктер , варианттары, рылымы, поэтикасы, т тастануы, типологиясы, генезис жан-жа ты арастырылды. Батырлы жырларды дебиетке, лтты к с би нер жанрларыны алыптасуына сер ерекше болды. М селен, батырлы эпостар сюжет н нег з нде Ж. Жабаев “С раншы”, “ теген” жырларын шы ар ан. Драматургия саласында “ ара ыпша обыланды” ( уезов), “Ар алы батыр” (Ж. Шанин), т. б. пьесалар жазылып, “Ер Тар ын” (Е. Брусиловский), “Алпамыс батыр” (Е. Рахмадиев) опералары осылды, “Батыр Баян” кинофильм т с р лд . Маргулан А. , "О характере и исторической обусловленности казахского эпоса", "Известия казахского филиала АН СССР. Серия историческая", 1946, №2, с. 75–80; Короглы Х. Г. , "Огузский героический эпос", Москва, 1976; Мелетинский Е. М. , "Введение в историческую поэтику эпоса и романа", Москва, 1986; Ыбыраев Ш. , "Эпос лем ", Алматы, 1993. This feature is not available right now. Please try again later. Published on Apr 13, 2017 Музей-заповедник 1972 ÷ « ». ÷ 90- , , . . 5 1947, , - , - , , — 30 2015, , . 1967 . . . ÷ ( ) ÷ 1972 . 1972-1976 ÷ , 1976 ÷ , 1990 « ÷».    .   ( )  2. 08. 2015 - 02:08: ÷ . . ÷ . . ÷ . ÷ .  >> 6 1973 - ( - " "). " " (1979), " ÷ " (1979), " ÷ " (1982), " ¸ " (1983), " " (1984) .      ( . )  29. 07. 2017 - 19:01: , ! . . . ÷ , ÷ !  >> 18 18 1947 . 1969 ÷ ÷ . . . ÷ ( ). : , . 1970 ÷ - . 1972 - . 1986 ÷ ÷ . . ÷ - " ".     29. 05. 2015 - 14:35: ÷ - " ÷ " . (1984, . . . , . 1981)  >> 14 , (1997). 14 1947 , - ÷ ÷ . 1969 ÷ . ÷ .      ( )  29. 09. 2012 - 18:02: ÷ ! ÷ ! ÷ . ÷ . . . .  >> 14 1947 . . . 1981 ÷ . . X. X. - . ÷. : , . p . — ; - . . p . — ; . p . — ; c .

Юрий Круглов: Аттилла - вождь гуннов (Часть 1) - YouTube

. - , . , . - , . ; . 22 1947 . ÷ ÷ ÷ . 1972 . , . : « », « », " ", " ", " - ", " ", " ÷ ", " ÷ , !", " ".      ( . )  8. 09. 2015 - 18:47: . . , ÷ ( ÷ ), ÷ ÷ , ÷ . . . .  >> 23 26 1947 . . 1975 ÷ ÷ . (1982). (1998).    Moderato  2. 02. 2016 - 18:55: ÷ ÷ 26 1947 . . 1975 ÷ ÷ . . .  >> , , , , ÷ . ÷ ÷ . 1978 '' ''. ÷ .    IvettaDobronjanska  (Rahat)  23. 02. 2015 - 18:04: , , . ÷ , ÷ , , . ?  >> 27 1 1947 , . . , ÷ - ÷ ÷ , , , , , ÷ .      ( )  15. 08. 2016 - 21:24: . . . ¸ . . . . ÷¸ , - . , ÷ , " " - ÷ . ,. . .  >> 1 1947 . « », ÷ , ÷ , , . « » ÷ : - - « », ÷ ; - - ÷ « × », ÷ « » ; - - « »; - - « »; - - ÷ « », « » ÷ « »; - - ÷ « .      ( )  23. 05. 2014 - 01:33: , " ÷ " , ÷ ÷ . . . .  >> 2 15 1947 , . ÷ . ÷ ÷ ( ). 1974 , ÷ .      ( )  5. 02. 2014 - 15:25: ÷ ! , ÷ . " ". , , . ÷ , " ". . .  >> 16 ¸ , , ¸ , . 16 1947 - ÷ ÷ (1911-1963) ÷ ( ¸ ). ÷ ¸ ÷ .     5. 12. 2016 - 13:22: . . . , , ÷ , . ÷ , . ÷ . . .  >> .    Laurel  ( )  30. 05. 2016 - 01:59: ÷! ¸ ! ÷ ?! ! . . .  >> 18 1947 . ÷ ÷ , . 1975 ¸ . ÷ . 1984 ¸ . « ÷¸ » (1980), « ÷ ÷ » (1984), « " "» (1987), « ÷ ¸ .      ( , )  5. 10. 2008 - 05:21: ÷! , . . .  >> 20 - , , , , - , ÷ 12 ÷ ÷ « », « », - - «300 », « - - – 60 » – , - « ÷ « » « », , « » , - .      ( )  14. 04. 2013 - 02:20: . . . . . . . . ! . ¸ . . . ÷ ÷ , . . .

В этот день родились - 1947 год - Кино-Театр.РУ

 >> 24
27